Onze partners en subsidiegevers

Met JES Rijnland hebben wij een samenwerkingsovereenkomst (foto ondertekening), waarin we enerzijds afspreken dat wij op detacheringsbasis gebruik maken van een JES professional voor gemiddeld 4 uur per week. Anderzijds werken we ook samen, omdat onze doelen gelijk zijn: het vergroten van kansen voor kinderen en we elkaar lokaal kunnen versterken.
www.jesrijnland.nl/

De gemeente Oegstgeest is vanaf de start positief geweest over ons idee om een activiteit toe te voegen aan de keten van voorzieningen voor kinderen en jeugd. De gemeente heeft het Jeugd Preventie akkoord als beleidskader vastgesteld. Okidoo past hier goed bij. De gemeente heeft een voorkeur voor samenwerking met lokale partijen.
www.oegstgeest.nl

Fonds 1818 kent een rijke traditie van ondersteuning van activiteiten, die erop gericht zijn kansen voor iedereen te vergroten en kansongelijkheid te verkleinen. Al in onze pilotfase hadden wij contact met de vertegenwoordiger van het Fonds. Dit contact is niet alleen gericht op financiën, maar ervaren wij ook als inhoudelijk en conceptueel verrijkend. Het inspireert ons en geeft daarnaast praktische handvaten voor ons werk.
www.fonds1818.nl

De bibliotheek Bollenstreek heeft ons geholpen in de opstartfase door de eerste gesprekken te arrangeren met onder meer de gemeente. Daarna heeft de bibliotheek Oegstgeest ons gefaciliteerd met het om niet beschikbaar stellen van een zaal voor de Okidoo activiteiten. Vanaf 2022 zijn wij in staat om volgens normale normen huur voor de zaal te betalen. Maar de samenwerking en steun van de bibliotheek is er nog steeds. Door facilitaire ondersteuning, maar ook door regelmatig een Okidoo bijeenkomst in te vullen met het thema ‘’boeken’’.
www.bibliotheekbollenstreek.nl

De Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) heeft aangegeven dat zij Okidoo waar mogelijk wil steunen. Als niet winstbeogende organisatie ziet SKO het als haar rol om een bijdrage te leveren aan de voorzieningen voor kinderen in Oegstgeest. In dit kader heeft de SKO ons aangeboden, om 4 keer per jaar de Okidookids met 2 busjes, inclusief chauffeurs (op basis van beschikbaarheid) te rijden naar een museum of andere bestemming buiten Oegstgeest. Opnieuw een geste waaruit blijkt dat men onze aanwezigheid in het werkveld waardeert en steunt!
www.sko-oegstgeest.nl

Basisscholen Oegstgeest

De tien basisscholen uit Oegstgeest zijn essentieel voor ons werk. Voordat we zijn gestart hebben wij bij alle scholen gepeild of zij het concept Okidoo nuttig, wenselijk en positief vonden en zo ja, of zij bereid zijn kinderen te selecteren, te benaderen en de ouders te vragen of zij hun kind willen laten deelnemen.
Wij vinden de invulling van deze rol principieel: Okidoo is geen open clubje, maar echt bedoeld voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De medewerking van de scholen is hiervoor een voorwaarde. Wij hebben contact met alle intern begeleiders en zijn ook te gast geweest bij het overleg van alle directeuren van de basisscholen uit Oegstgeest. En hoe leuk is het dat basisschool Joris de Witte ons in 2022 als goed doel heeft gekozen voor de opbrengst van haar jaarlijkse kerstactiviteiten?

In het najaar van 2022 is Okidoo uitgenodigd om mee te doen aan een pitch om financiële steun te ontvangen voor een initiatief, gericht op het vergroten van kansen voor kinderen. Okidoo heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. We hebben ons idee voor Okidoo+ gepresenteerd: het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van een nieuwe activiteit. Deze nieuwe activiteit is gericht op kinderen die de basisschool gaan verlaten en moeten wennen aan de brugklas. Deze kinderen kunnen naar ons idee een betere start maken, als zij wat (individuele) steun krijgen bij het uitzoeken van hun nieuwe school en het eerste jaar dat zij op die nieuwe school zitten. Wij hebben een plan ingediend met een begroting van €10.000. Eind 2022 is dit bedrag toegekend en in 2023 gaan wij aan de slag met Okidoo+.
www.cooperatiekring.nl

De Lionsorganisatie is een wereldbrede gemeenschap, met in Nederland 435 clubs, die samen 10.000 leden hebben. Lionsclub Leiden Lakenstad is een in 1998 opgerichte vrouwelijke Lionsclub met leden uit Leiden en omgeving, ook uit Oegstgeest.
Jaarlijks zamelt deze club met projecten geld in, dat daarna aan verschillende grotere en kleinere goede doelen wordt gedoneerd. In 2022 ontving Okidoo €1.000 van deze organisatie.
www.lionsclubs.org

Het Fonds Schiefbaan Hovius, gevestigd in Den Haag, wil kinderen helpen van wie de ouders niet de mogelijkheid hebben om te bieden wat nodig is voor een onbezorgde jeugd en kansrijke toekomst. Van dit fonds ontvingen we in 2022 €2.000.
www.schiefbaanhovius.nl

Heb je een vraag?

Bel of mail ons en wij beantwoorden graag al uw vragen.